logo1

 

Loading...

Regulamin sprzedaży biletów w Muzeum Miasta Łodzi

1 Warunki ogólne

 1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Miasta Łodzi oraz udział w wydarzeniach udostępnionych w ramach oferty programowej jest odpłatny.
 2. Warunkiem wstępu na ekspozycje muzealne oraz wstępu na inne wydarzenia organizowane przez Muzeum Miasta Łodzie jest okazanie biletu wstępu, zakupionego lub pobranego zgodnie z aktualnym cennikiem opłat, z uwzględnieniem obowiązujących ulg i zwolnień.
 3. Zakupu biletów wstępu można dokonywać w punktach sprzedaży znajdujących się w obiektach, w których Muzeum Miasta Łodzi prowadzi swoją działalność wystawienniczą tj.
 • Pałacu Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 – siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi,
 • Kamienicy przy Placu Wolności 2 dla filii Muzeum Kanału "Dętka", (obiekt czasowo wyłączony z prowadzenia działalności wystawienniczej),
 • ACSD Zatoka Sportu przy al. Politechniki 10 - wystawie stałej oddziału Muzeum Sportu i Turystyki.

Muzeum Miasta Łodzi oferuje również sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych w formie on-line. Zasady sprzedaży biletów w formie on-line regulowane są przez Regulamin Zakupu towarów oraz biletów on-line Muzeum Miasta Łodzi – dostępny na stronie internetowej www.muzeum-lodz.pl. Muzeum Miasta Łodzi zastrzega sobie, że sprzedaż biletów w formie on-line dotyczyć może tylko wybranych kategorii biletów.

 1. Wysokość opłat za bilety wstępu określa cennik dostępny w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.muzeum-lodz.pl.
 2. W dzień bezpłatnego wstępu na wystawy stałe, Zwiedzający, są zobowiązani do pobrania w kasie biletowej bezpłatnego biletu wstępu uprawniającego tylko do obejrzenia ekspozycji stałych.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych opłat za zwiedzanie oraz wydarzenia odbywające się na terenie Muzeum, niż ujęte w katalogu cennikowym.
 4. Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi w formie zarządzenia, wprowadza indywidualnie ustalone ceny biletów wstępu na poszczególne wystawy czasowe,
 5. Zgodnie z art. 10 ust. 2. rozdz. 2 Ustawy z dnia 21 listopada o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 385), ustanawia się, że dniem w którym przysługuje wstęp wolny na wystawy stałe we wszystkich oddziałach Muzeum jest środa.

2 Warunki dodatkowe

 1. Zwiedzającym, posiadającym Łódzką Kartę Dużej Rodziny, Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przysługują opłaty za wstęp w ramach tzw. biletu posiadacza Karty Dużej Rodziny.
 2. Zwiedzającym posiadającym Miejską Kartę Seniora przysługują opłaty za wstęp w ramach biletu ulgowego.
 3. Zwiedzającym w grupach rodzinnych - od 3 do 5 osób (w tym maksymalnie z dwiema osobami dorosłymi) - przysługują opłaty za wstęp w ramach tzw. biletu rodzinnego.
 4. Zwiedzającym w grupach zorganizowanych - powyżej 10 osób - przysługują opłaty za wstęp w ramach tzw. biletu grupowego.
 5. Zwiedzającym posiadającym aktywną Kartę Łodzianina przysługują opłaty za wstęp w kategoriach i wysokości określonej w aktualnym Cenniku opłat za wstęp do obiektów Muzeum Miasta Łodzi w ramach tzw. biletu posiadacza Karty Łodzianina.

3 Sprzedaż biletów i wnoszenie opłat

 1. Opłaty za wstęp wnoszone są gotówką lub kartą płatniczą w punkcie sprzedaży obsługującym dany oddział lub filię.
 2. Sprzedaż biletów w formie on-line dokonywane jest za pośrednictwem operatora płatności PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kancelarska 15, za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 3. Dopuszcza się możliwość wniesienia przez przedsiębiorców oraz instytucje finansów publicznych opłaty przelewem bankowym na podstawie złożonego i potwierdzonego przez Muzeum zamówienia.
 4. Uregulowanie płatności przelewem powinno nastąpić na 2 dni robocze przed terminem wizyty w Muzeum. W przypadku braku zaksięgowania przez bank obsługujący Muzeum środków na rachunku bankowym w ostatnim dniu roboczym przed zamówiona wizytą, grupa będzie przyjęta pod warunkiem okazania potwierdzenia dokonania przelewu, a w przypadku jego braku pod warunkiem dokonania wpłaty gotówką lub kartą płatniczą przed rozpoczęciem zwiedzania.
 5. Zamówienie należy składać na adres mailowy wycieczki@muzeum-lodz.pl, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem planowanej wizyty w Muzeum a opłatę wnosić tylko na podstawie otrzymanego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. Odbiór zamówionych biletów wstępu odbywa się w dniu zwiedzania w punkcie sprzedaży w oddziale Muzeum, w którym ma się odbywać zwiedzanie.
 7. Każdy Zwiedzający przez cały czas wizyty powinien mieć ze sobą bilet wstępu i okazywać go na prośbę pracowników Muzeum.
 8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie.
 9. Jeśli z przyczyn niezależnych od Zwiedzającego wstęp do Muzeum nie będzie możliwy lub wydarzenie zostanie odwołane lub jego termin został zmieniony, Zwiedzającemu przysługuje zwrot kwoty zapłaconej za zakupione bilety.
 10. Zwrot środków może nastąpić tylko na podstawie dostarczonego, niezrealizowanego biletu wstępu wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, w takiej formie w jakiej dokonano zapłaty za bilety, tj. w formie gotówki, przelewem lub poprzez zwrot na kartę płatniczą użytą w transakcji zakupu biletów.
 11. Na wyraźny wniosek, Zwiedzający ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia przy składaniu zamówienia oraz podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Zwiedzający wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Zwiedzającego adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.
 12. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Zwiedzającego błędnych bądź nieprawdziwych danych do faktury.

4 Honorowane ulgi i zwolnienia

Do ustalenia kryterium przysługiwania opłat ulgowych lub zwolnienia z opłat za wstęp stosuje się zapisy z art. 10. ust. 3a i 3b ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 385), w brzmieniu:

1. Ulga w opłacie przysługuje:

1.1 uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

1.2 uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

1.3 uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

1.4 uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

1.5 uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

1.6 uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

1.7 osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

1.8 nauczycielom:

- szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

- szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

- uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

1.9 osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

2. Zwolnienie z opłaty przysługuje:

2.1 osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2.2.pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

2.3 członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

2.4 posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j:Dz. U. z 2018 r. poz.1272 ze zm.);

2.5 dzieciom do lat 7.

2.6 weteranom i weteranom poszkodowanym

 

5 Dokumentowanie uprawnień

1. Sprzedaż biletu ulgowego osobie uprawnionej do ulgi w opłacie lub zwolnieniu z opłaty za wstęp do Muzeum może się odbyć jedynie po okazaniu upoważnionemu pracownikowi Muzeum - kasjerowi ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

2.            Do ustalenia klasyfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie lub uprawniającymi do zwolnienia za opłaty za wstęp do muzeum stosuje się zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów państwowych z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1471).

3.            Dokumentami potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie za wstęp do muzeum są:

3.1.        legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;

3.2.        legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z  zm.);

3.3.        legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;

3.4.        legitymacja emeryta – rencisty;

3.5.        legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

3.6.        legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i b ustawy;

3.7.        legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9 ustawy; 

3.8.        zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

3.9.        dokument potwierdzający wiek;

3.10.     inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w:

3.10.1. art. 10 ust. 3a pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3.10.2. art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. c ustawy.

4.            Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

4.1.        legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 1 ustawy;

4.2.        legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 2 ustawy;

4.3.        legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;

4.4.        Karta Polaka;

4.5.        dokument potwierdzający wiek.