logo1

 

Loading...

Regulamin zwiedzania Muzeum Kanału Dętka

I Postanowienia ogólne

 1. Goście Muzeum Kanału „Dętka” (zwanego dalej „Muzeum”) poprzez wstęp na teren Muzeum akceptują zasady niniejszego Regulaminu Zwiedzania (zwanego dalej „Regulaminem”) bez zastrzeżeń i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Goście Muzeum poprzez wstęp na jego teren wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas zwiedzania i wydarzeń (spotkania, koncerty, zajęcia edukacyjne i inne) do celów dokumentacyjnych i marketingowych Muzeum przy wykorzystaniu dostępnych technik transmisji.
 3. Budynek Muzeum jest monitorowany.
 4. Wykorzystywanie wyposażenia Muzeum może odbywać się tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

II Udostępnianie

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających pięć dni w tygodniu:

W okresie od 01.05. – 30.09.:

poniedziałek – wtorek:  nieczynne

środa* – czwartek: w godz. 10.00-17.00

piątek – niedziela: w godz. 11.00-18.00

(z wyłączeniem 30-minutowej przerwy technicznej trwającej od godz. 14:00 do godz. 14:30)

W okresie od 01.10. – 31.10.:

poniedziałek – wtorek:  nieczynne

środa* – niedziela: w godz. 10.00-17.00

(z wyłączeniem 30-minutowej przerwy technicznej trwającej od godz. 14:15 do godz. 14:45)

* środa jest dniem bezpłatnego wstępu

 1. Zabrania się wstępu na ekspozycję Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, obiektu i osób znajdujących się w przestrzeni Muzeum, zakłóca porządek zwiedzania, narusza nietykalność cielesną pracowników Muzeum oraz ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, a także osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum bezwzględnie zobowiązane są do:
 • poruszania się wyłącznie po wskazanych ścieżkach zwiedzania Muzeum;
 • stosowania się do informacji umieszczonych na terenie Muzeum dotyczących zakazu wchodzenia na obszary ekspozycji wyłączonych ze zwiedzania oraz zakazu dotykania eksponatów;
 • stosowania się do zaleceń pracowników Muzeum w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego;
 • stosowania się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących zaleceń i obostrzeń sanitarnych zgodnych z aktami prawnymi wydanymi przez właściwe organy państwowe, włączając w to konieczność używania dostępnych, określonych środków ochrony osobistej.
 1. Nieprzestrzeganie zakazów wymienionych w punkcie 2 i 3 Paragrafu II niniejszego Regulaminu wiązać się będzie z nakazem opuszczenia Muzeum. Opuszczenie Muzeum z ww. przyczyn nie jest podstawą do zwrotu kosztów biletów.
 2. Wejście do Muzeum jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w Muzeum jest limitowana i wynosi 10 osób.
 3. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci do ukończenia 13 roku życia może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania ruchu zwiedzających na ekspozycjach, w tym wprowadzania stałego lub czasowego ograniczenia liczby osób mogących jednorazowo przebywać na terenie ekspozycji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub obostrzeniami sanitarnymi poniżej liczby wskazanej w ust.5.W przypadku zbyt dużej liczby Gości na ekspozycji w tym samym czasie, opiekun ekspozycji lub pracownik ochrony może czasowo wstrzymać wstęp do Muzeum.
 5. Ze względu na specyfikę ekspozycji Muzeum nie zaleca się zwiedzania osobom cierpiącym na lęki związane z przebywaniem w ciemnych i/lub ciasnych pomieszczeniach. Zwiedzającym, którzy opuszczą Muzeum przed zakończeniem zwiedzania z powodu lęku, klaustrofobii lub innych czynników nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
 6. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, jak również używania elektronicznych papierosów.
 7. Na terenie Muzeum dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy.
 8. Dozwolone jest wprowadzanie na teren Muzeum psa przewodnika i psa asystenta oraz zwierząt na warunkach określonych w Regulaminie wprowadzania zwierząt do Muzeum Miasta Łodzi, dostępnym w punkcie sprzedaży biletów w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-lodz.pl
 9. Przy zwiedzaniu Muzeum zaleca się ograniczenie liczby rzeczy osobistych wnoszonych na wystawę.
 10. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak:
 • pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
 • urządzenia do ogłuszania;
 • przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
 • narzędzia robocze;
 • tępe narzędzia;
 • materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
 • substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
 • środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska;
 • materiały i płyny o właściwościach żrących;
 • spraye służące samoobronie;
 • napoje alkoholowe.
 1. 14. Dozwolone jest fotografowanie i filmowanie na ekspozycjach dla celów prywatnych i niekomercyjnych bez użycia lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz statywu. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż wyżej wymienione wymaga zawarcia umowy z Muzeum dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z Regulaminem udostępniania wizerunków obiektów Muzeum Miasta Łodzi dostępnym na stronie internetowej Muzeum: muzeum-lodz.pl lub skontaktować się z Działem Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi 533 829 141 lub mailowo: muzeum@muzeum-lodz.pl.

III Bilety

 1. Bilety wstępu do Muzeum sprzedawane są w biletomacie, online (www.sklep.muzeum-lodz.pl) lub w punkcie sprzedaży biletów w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 15) w godzinach jej otwarcia, z wyłączeniem 30-minutowej przerwy technicznej trwającej od godz. 14:15 do 14:45, a także nie później niż 45 min. przed zamknięciem ekspozycji.
 2. Zakup biletów udokumentowanych fakturą VAT może być dokonany wyłącznie przy zakupie biletów online lub w punkcie sprzedaży biletów w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 15),
 3. Rekomendowany czas, jaki należy przeznaczyć na zwiedzanie Muzeum wynosi 30 minut.
 4. Niewystarczająca ilość czasu, jaką Gość przeznaczył na zwiedzanie przed zamknięciem Muzeum, nie stanowi podstawy do reklamacji oraz zwrotu kosztów zakupu biletu.
 5. Koszt wstępu do Muzeum oraz sposób nabycia biletów wstępu określa regulamin sprzedaży biletów oraz cennik opłat za wstęp dostępny w punkcie sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej Muzeum: muzeum-lodz.pl.
 6. Ceny biletów określa Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi w oddzielnym zarządzeniu.
 7. Wejście do Muzeum na podstawie biletu ulgowego może nastąpić tylko po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.
 8. Goście Muzeum przez cały czas wizyty powinni mieć ze sobą bilet wstępu i okazywać go na prośbę obsługi Muzeum.
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi.
 10. Bilet nie podlega zamianie, a zwrot pieniędzy przysługuje jedynie w przypadku odwołania wydarzenia lub zajęć oraz w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia ekspozycji
 11. Muzeum nie jest zobowiązane do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na wydarzenie lub zajęcia, które zostały odwołane.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne itp. wynikające ze specyfiki ekspozycji Muzeum i niedostosowanie się zwiedzających do zasad wyznaczonych przez niniejszy Regulamin.
 13. Wszelkie awarie lub uszkodzenia w wyposażeniu Muzeum należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Muzeum lub innym osobom przez Muzeum wyznaczonym.

IV Uczestnictwo w zwiedzaniu, lekcjach muzealnych i wydarzeniach

 1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 2. Na terenie muzeum mogą pracować przewodnicy zewnętrzni po uprzednim ustaleniu terminu wstępu grupy w Dziale Edukacji pod numerem telefonu 42 307 13 82 lub maliowo: wycieczki@muzeum-lodz.pl.
 3. Na terenie Muzeum nauczyciele mogą prowadzić zajęcia według własnych scenariuszy po uprzednim ustaleniu terminu i przebiegu zajęć w Dziale Edukacji tel. 42 307 13 82 lub maliowo: wycieczki@muzeum-lodz.pl.
 4. Zwiedzanie wystaw w grupach zorganizowanych lub indywidualnie z przewodnikiem muzealnym lub zorganizowanie zajęć jest możliwe po uprzednim ustaleniu terminu zwiedzania w Dziale Edukacji telefonicznie 42 307 13 82 lub mailowo: wycieczki@muzeum-lodz.pl. W przypadku braku rezerwacji lub jej zmiany niepotwierdzonej w Dziale Edukacji, przy jednoczesnej dużej liczbie zwiedzających, Muzeum może odmówić wstępu grupie zorganizowanej.
 5. Oferta edukacyjna Muzeum jest dostępna na stronie internetowej www.muzeum-lodz.pl
  oraz w Dziale Edukacji tel. 42 307 13 82.
 6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zajęć lub zwiedzania ekspozycji Muzeum należy telefonicznie lub mailowo poinformować Dział Edukacji tel. 42 307 13 82, e-mail: wycieczki@muzeum-lodz.pl.
 7. Pracownicy Muzeum czekają na spóźnione grupy nie dłużej niż 15 minut od momentu, kiedy zajęcia powinny się rozpocząć.
 8. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycje Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 10 osób.
 9. Organizatorom zwiedzania grupowego zaleca się planowanie zwiedzania przez grupy z zachowaniem 30 minutowej przerwy pomiędzy nimi.
 10. Grupy zorganizowane dzieci zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami.
 11. Opiekunowie grup odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia powstałe w obrębie ekspozycji spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych.
 12. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, dokonywania zmian w jego przebiegu wynikających z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, zmiany programu pod względem personalnym, artystycznym i czasowym, a także wyłączenia z udostępniania części wystawy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych lub oprowadzania
  po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

V Przepisy końcowe

 1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum ma prawo zwrócić się do Gościa lub całości grupy zorganizowanej o opuszczenie Muzeum, a Gość lub grupa zorganizowana zobowiązani są to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
 2. Informacji uzupełniających udziela Dział Edukacji tel. 42 307 13 82 lub mailowo: wycieczki@muzeum-lodz.pl.
 3. Muzeum Miasta Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za szkody na życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie Muzeum wynikające z niestosowania się do niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących zaleceń i aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, wydanych przez właściwe organy państwowe.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024 r. i obowiązuje do odwołania.