logo1

 

Loading...

Regulamin zwiedzania siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi

I. Postanowienia ogólne

 1. Goście Muzeum Miasta Łodzi (zwanego dalej „Muzeum”) poprzez wstęp na teren instytucji akceptują zasady niniejszego Regulaminu Zwiedzania (zwanego dalej „Regulaminem”) bez zastrzeżeń i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Goście Muzeum poprzez wstęp na teren instytucji wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas zwiedzania i wydarzeń (wernisaże, spotkania, koncerty, zajęcia edukacyjne i inne) do celów dokumentacyjnych i marketingowych Muzeum przy wykorzystaniu dostępnych technik transmisji.
 3. Budynek Muzeum jest monitorowany.
 4. Wykorzystywanie wyposażenia Muzeum może odbywać się tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

II. Udostępnianie

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających sześć dni w tygodniu:
  poniedziałek – nieczynne
  wtorek – czwartek w godz. 9.00-17.00
  piątek – niedziela w godz. 11.00-19.00
  (środa jest dniem bezpłatnego wstępu)

 2. Zabrania się wstępu na ekspozycje Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, obiektu i osób znajdujących się w budynku, zakłóca porządek zwiedzania, narusza nietykalność cielesną pracowników Muzeum oraz ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, a także osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum bezwzględnie zobowiązane są do:
 • poruszania się wyłącznie po wskazanych ścieżkach zwiedzania Muzeum;
 • stosowania się do informacji umieszczonych na terenie Muzeum dotyczących zakazu wchodzenia na obszary ekspozycji wyłączonych ze zwiedzania oraz zakazu dotykania eksponatów;
 • pozostawienia plecaków, toreb, parasoli oraz mokrej odzieży wierzchniej w szatni zlokalizowanej na parterze paradnej klatki schodowej;
 • stosowania się do zaleceń opiekunów ekspozycji w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego;
 • stosowania się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących zaleceń i obostrzeń sanitarnych zgodnych z aktami prawnymi wydanymi przez właściwe organy państwowe, włączając w to konieczność używania dostępnych, określonych środków ochrony osobistej.
 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania ruchu zwiedzających na ekspozycjach, w tym wprowadzania stałego lub czasowego ograniczenia liczby osób mogących jednorazowo przebywać na terenie danej ekspozycji oraz wybranych przestrzeni Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub obostrzeniami sanitarnymi. W przypadku zbyt dużej liczby Gości na ekspozycji w tym samym czasie, opiekun ekspozycji lub pracownik ochrony może czasowo wstrzymać wstęp na ekspozycje.
 2. Przy zwiedzaniu Muzeum zaleca się:
 • ograniczenie liczby rzeczy osobistych wnoszonych na wystawę;
 1. Nieprzestrzeganie zakazów wymienionych w punkcie 2 i 3 Paragrafu II niniejszego Regulaminu wiązać się będzie z nakazem opuszczenia Muzeum. Opuszczenie Muzeum z ww. przyczyn nie jest podstawą do zwrotu kosztów biletów.
 2. Dozwolone jest fotografowanie i filmowanie na ekspozycjach dla celów prywatnych i niekomercyjnych bez użycia lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz statywu. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż wyżej wymienione wymaga zawarcia umowy z Muzeum dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z Regulaminem udostępniania wizerunków obiektów Muzeum Miasta Łodzi dostępnym na stronie internetowej Muzeum: muzeum-lodz.pl lub skontaktować się z Działem Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi 533 829 141 lub mailowo: muzeum@muzeum-lodz.pl.
 3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jak również używania elektronicznych papierosów.
 4. Na terenie Muzeum dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz wózków inwalidzkich.
 5. Dozwolone jest wprowadzanie na teren siedziby głównej Muzeum psa przewodnika i psa asystenta oraz zwierząt na warunkach określonych w Regulaminie wprowadzania zwierząt do Muzeum Miasta Łodzi, dostępnym w punkcie sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-lodz.pl
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak:
 • pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
 • urządzenia do ogłuszania;
 • przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
 • narzędzia robocze;
 • tępe narzędzia;
 • materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
 • substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
 • środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska;
 • materiały i płyny o właściwościach żrących;
 • spraye służące samoobronie;
 • napoje alkoholowe.

III. Bilety

 1. Bilety wstępu do Muzeum sprzedawane są w punkcie sprzedaży biletów w godzinach otwarcia Muzeum z wyłączeniem 15-minutowej przerwy technicznej trwającej od godz. 14:15, a także nie później niż 45 min. przed zamknięciem ekspozycji.
 2. Rekomendowany czas, jaki należy przeznaczyć na zwiedzanie bez przewodnika wszystkich ekspozycji stałych, wynosi 90 minut.
 3. Niewystarczająca ilość czasu, jaką Gość przeznaczył na zwiedzanie przed zamknięciem Muzeum, nie stanowi podstawy do reklamacji oraz zwrotu kosztów zakupu biletu.
 4. Koszt wstępu do Muzeum oraz sposób nabycia biletów wstępu określa regulamin sprzedaży biletów oraz cennik opłat za wstęp dostępny w punkcie sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej Muzeum: muzeum-lodz.pl.
 5. Ceny biletów określa Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi w oddzielnym zarządzeniu.
 6. Wydanie biletu ulgowego może nastąpić tylko po okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.
 7. Klient chcący otrzymać fakturę VAT powinien poinformować o tym przed fiskalną realizacją sprzedaży przez sprzedającego.
 8. Goście Muzeum przez cały czas wizyty powinni mieć ze sobą bilet wstępu i okazywać go na prośbę obsługi Muzeum.
 9. W przypadku czasowego wyłączenia z udostępniania części wystaw Goście będą informowani o tym przed zakupem biletu.
 10. Bilet nie podlega zamianie, a zwrot pieniędzy przysługuje jedynie w przypadku odwołania wydarzenia lub zajęć oraz w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia całości ekspozycji.
 11. Muzeum nie jest zobowiązane do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na wydarzenie lub zajęcia, które zostały odwołane.

IV. Szatnia i toalety

 1. Korzystanie z szatni i toalety jest bezpłatne dla osób, które zakupiły bilety wstępu do Muzeum.
 2. W szatni możliwe jest pozostawianie bagażu, który nie może być wniesiony na teren ekspozycji (duże torby, plecaki, walizki, parasole itp.). Wyjątek stanowi wnoszenie jedzenia i picia oraz dużego bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci, a także w sytuacjach jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych. Muzeum zastrzega sobie prawo skontrolowania takiego bagażu. W przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu pracownicy Muzeum mają prawo nie wpuścić osoby na teren ekspozycji, wówczas przysługuje jej prawo zwrotu ceny biletu.
 3. Osoby korzystające z szatni otrzymują indywidualne tabliczki z numerem.
 4. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Za zgubiony numerek do szatni pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za odzież i inne przedmioty pozostawione bez dozoru właściciela poza wyznaczonym do tego miejscem.

V. Uczestnictwo w zwiedzaniu, lekcjach muzealnych i wydarzeniach

 1.  Ekspozycje udostępniane w Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 2. Na terenie wystawy mogą pracować przewodnicy zewnętrzni po uprzednim ustaleniu terminu wstępu grupy w Dziale Edukacji pod numerem telefonu 42 307 13 82 lub mailowo: wycieczki@muzeum-lodz.pl.
 3. Na terenie Muzeum nauczyciele mogą prowadzić zajęcia według własnych scenariuszy po uprzednim ustaleniu terminu i przebiegu zajęć w Dziale Edukacji tel. 42 307 13 82 lub maliowo: wycieczki@muzeum-lodz.pl.
 4. Zwiedzanie wystaw w grupach zorganizowanych lub indywidualnie z przewodnikiem muzealnym lub zorganizowanie zajęć jest możliwe po uprzednim ustaleniu terminu zwiedzania w Dziale Edukacji telefonicznie 42 307 13 82 lub mailowo: wycieczki@muzeum-lodz.pl. W przypadku braku rezerwacji lub jej zmiany niepotwierdzonej w Dziale Edukacji, przy jednoczesnej dużej liczbie zwiedzających na ekspozycjach, Muzeum może odmówić wstępu grupie zorganizowanej.
 5. Zwiedzanie grupy zorganizowanej lub indywidualnie z przewodnikiem muzealnym odbywa się po wybranej części ekspozycji stałej bądź wystawie czasowej, zgodnie z zamówionym tematem oprowadzania.
 6. Oferta edukacyjna wystawy jest dostępna na stronie internetowej www.muzeum-lodz.pl
  oraz w Dziale Edukacji tel. 42 307 13 82.
 7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zajęć lub zwiedzania ekspozycji Muzeum należy telefonicznie lub mailowo poinformować Dział Edukacji tel. 42 307 13 82, e-mail: wycieczki@muzeum-lodz.pl.
 8. Pracownicy Muzeum czekają na spóźnione grupy nie dłużej niż 20 minut od momentu, kiedy zajęcia powinny się rozpocząć.
 9. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycje Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 25 osób.
 10. Organizatorom zwiedzania grupowego zaleca się planowanie zwiedzania przez grupy z zachowaniem 30 minutowej przerwy pomiędzy nimi.
 11. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci do ukończenia 13 roku życia może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów z wyłączeniem pracowni edukacyjnej oraz podczas trwania zajęć zorganizowanych dla dzieci.
 12. Grupy zorganizowane dzieci zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami.
 13. Opiekunowie grup odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia powstałe w obrębie ekspozycji spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, dokonywania zmian w jego przebiegu wynikających z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, zmiany programu pod względem personalnym, artystycznym i czasowym, a także wyłączenia z udostępniania części wystawy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 15. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych lub oprowadzania
  po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

VI. Przepisy końcowe

 1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum ma prawo zwrócić się do Gościa lub całości grupy zorganizowanej o opuszczenie Muzeum, a Gość lub grupa zorganizowana zobowiązani są to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
 2. Informacji uzupełniających udziela Dział Edukacji tel. 42 307 13 82 lub mailowo: wycieczki@muzeum-lodz.pl.
 3. Muzeum Miasta Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za szkody na życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie Muzeum wynikające z niestosowania się do niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących zaleceń i aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, wydanych przez właściwe organy państwowe.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2022 r. i obowiązuje do odwołania.