logo1

 

Loading...

Regulamin zwiedzania wystawy stałej Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej

I. Postanowienia ogólne

 1. Goście wystawy stałej Muzeum Miasta Łodzi „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej” poprzez wstęp na teren wystawy w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym „Zatoka Sportu” w Łodzi przy al. Politechniki 10 akceptują zasady Regulaminu Zwiedzania (zwanego dalej „Regulaminem”) bez zastrzeżeń i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Goście wystawy poprzez wstęp na jej teren wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas zwiedzania i wydarzeń (wernisaże, spotkania, koncerty, zajęcia edukacyjne i inne) do celów marketingowych Muzeum przy wykorzystaniu dostępnych technik transmisji.
 3. Wystawa jest monitorowana.
 4. Wykorzystywanie wyposażenia wystawy może odbywać się tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

II. Udostępnianie

 1. Wystawa stała Muzeum Miasta Łodzi „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej” otwarta jest dla zwiedzających sześć dni w tygodniu:
  poniedziałek, wtorek – nieczynne
  środa – czwartek w godz. 10.00-16.00
  piątek w godz. 12.00-18.00
  sobota – niedziela w godz. 10.00-16.00
  (środa jest dniem bezpłatnego wstępu)
 1. Zabrania się wstępu na wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, obiektu i osób znajdujących się w budynku, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
 2. Dozwolone jest fotografowanie i filmowanie na wystawie dla celów prywatnych i niekomercyjnych bez użycia lampy błyskowej i dodatkowego oświetlenia. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż wyżej wymienione wymaga zawarcia umowy z Muzeum dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy skontaktować się z Działem Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów Muzeum Miasta Łodzi tel. 533 829 141.

III. Bilety

 1. Bilety wstępu na wystawę sprzedawane są w kasie w godzinach otwarcia wystawy jednak nie później niż pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.
 2. Koszt zwiedzania określa cennik biletów dostępny w kasie Muzeum lub na stronie internetowej Muzeum. Cenny biletów określa Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi w oddzielnym zarządzeniu.
 3. Wydanie biletu ulgowego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.
 4. Faktury VAT wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób instytucji i podmiotów gospodarczych.
 5. Goście wystawy przez cały czas wizyty powinni mieć ze sobą bilet i okazywać go na prośbę obsługi Muzeum.
 6. W przypadku wyłączenia z udostępniania części wystawy Muzeum nie zwraca kosztu biletu. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Muzeum wydaje decyzję o obniżeniu ceny biletu.
 7. Muzeum nie jest zobowiązane do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na wydarzenie lub zajęcia, które zostały odwołane.
 8. Bilet nie podlega zamianie, a zwrot pieniędzy przysługuje jedynie w przypadku odwołania wydarzenia lub zajęć.

IV. Szatnia

 1. Szatnia znajduje się w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym „Zatoka Sportu”
  i administrują nią pracownicy „Zatoki Sportu”.
 2. Regulamin szatni dostępny jest na stronie internetowej: https://www.zatokasportu.pl/sites/ -default/files/REGULAMIN%20SZATNI.pdf

V. Uczestnictwo w zwiedzaniu, lekcjach muzealnych i wydarzeniach

 1. Wystawę Muzeum Miasta Łodzi „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej” można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 2. Jednocześnie na terenie wystawy może przebywać maksymalnie 30 osób.
 3. Na terenie wystawy mogą pracować przewodnicy zewnętrzni po uprzednim umówieniu terminu w Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziale Muzeum Miasta Łodzi: sport@muzeum-lodz.pl, tel. 42 250-51-31.
 4. Na terenie wystawy nauczyciele mogą prowadzić zajęcia według własnych scenariuszy po uprzednim umówieniu terminu i przebiegu zajęć w Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziale Muzeum Miasta Łodzi: sport@muzeum-lodz.pl, tel. 42 250-51-31
 5. Zwiedzanie wystawy w grupach zorganizowanych z przewodnikiem muzealnym lub zorganizowanie zajęć jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji w Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziale Muzeum Miasta Łodzi: sport@muzeum-lodz.pl, tel. 42 250-51-31
 6. Oferta edukacyjna wystawy jest dostępna na stronie internetowej www.muzeum-lodz.pl oraz w Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziale Muzeum Miasta Łodzi: sport@muzeum-lodz.pl, tel. 42 250-51-31.
 7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zajęć lub zwiedzania ekspozycji Muzeum należy telefonicznie lub mailowo poinformować Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziale Muzeum Miasta Łodzi: sport@muzeum-lodz.pl, tel. 42 250-51-31.
 8. Pracownicy Muzeum czekają na spóźnione grupy nie dłużej niż 20 minut od momentu, kiedy zajęcia powinny się rozpocząć.
 9. Grupa zorganizowana zwiedzająca wystawę z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 25 osób.
 10. Dwóch opiekunów grupy jest zwolnionych z opłat za wstęp do Muzeum.
 11. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci do lat 14 może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
 12. Grupy zorganizowane dzieci zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami.
 13. Opiekunowie grup odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia powstałe
  w obrębie ekspozycji spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych.
 14. Muzeum informuje, że uczestnicy wydarzeń odbywających się na wystawie mogą być narażeni na przebywanie w zatłoczonym pomieszczeniu.
 15. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, dokonywania zmian w jego przebiegu wynikających z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, zmiany programu pod względem personalnym, artystycznym i czasowym, a także wyłączenia z udostępniania części wystawy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 16. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych lub oprowadzania
  po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

VI. Przepisy końcowe

 1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum ma prawo zwrócić się do Gościa/Zwiedzającego o opuszczenie terenu wystawy, a Gość/Zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
 2. Informacji uzupełniających udziela Muzeum Sportu i Turystyki – Oddziale Muzeum Miasta Łodzi: sport@muzeum-lodz.pl, tel. 42 250-51-31.